Forskningsstationen Ar, Uppsala universitet Campus Gotland

Vid stationen som ligger på norra Gotland bedrivs fiskforskning med fokus på Östersjön.

Forskningsstationen Ar, Uppsala universitet Campus Gotland


Länsstyrelen i Gotlands län

Länsstyrelsen samordnar miljöarbete, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning och vattenförvaltning.

Beslutar dessutom om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

På Gotland drivs projektet ”Vatten på Gotland” med fokus på bl a algskörd samt grunda havsvikar

Länsstyrelen i Gotlands län


Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig miljömyndighet som arbetar för att lösa miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag inklusive fiskeresurserna

Havs- och vattenmyndigheten


Havs- och vattenmyndigheten & Helcom (skydd av Östersjön)

Helsingforskonventionen är en regional konvention för Östersjöområdet. Helcom består av representanter för konventionens parter (länderna kring Östersjön inklusive EU) och arbetar för skydd av Östersjöns med frågor som övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden

Havs- och vattenmyndigheten & Helcom (skydd av Östersjön)


SLU Institutionen för akvatiska resurser

bedriver forskning, miljöövervakning och -analys inom färsk-, brack- och saltvattensekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.

SLU Institutionen för akvatiska resurser


Internationella havsforskningsrådet (ICES)

ICES är en mellanstatlig organisation med syfte att öka kunskapen om den marina miljön och dess levande resurser, och använda denna kunskap för rådgivning till regeringar och EU, t ex vad gäller fiskbestånd i Östersjön

Internationella havsforskningsrådet


Coalition Clean Baltic

är en samarbetsorganisation för ideella föreningar i alla länder runt Östersjön, inklusive Ukraina och Vitryssland. CCB stöder många projekt framför allt i Öst.

Coalition Clean Baltic


Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell organisation som arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd, t ex arbetar man med att återskapa våtmarker för gäddlek, så kallade ”gäddfabriker”.

Sportfiskarna


Östersjöcentrum (Stockholms universitet)

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den marina verksamheten vid Stockholms universitet och vara en länk mellan forskning och förvaltning genom att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot
miljöproblemen.

Östersjöcentrum (Stockholms universitet)


Havsmiljöinstitutet

Med analyser, synteser och information bidrar Havsmiljöinstitutet till att öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet.

Verksamheten är ett samarbete mellan fem universitet:

  • Umeå universitet,
  • Stockholms universitet, 
  • Sveriges lantbruksuniversitet,
  • Linnéuniversitetet,
  • Göteborgs universitet.

Havsmiljöinstitutet


Gotland husbehovsfiskeförening

är en förening som har till ändamål att tillgodose och bevaka husbehovsfiskarens intressen i fiskefrågor samt att verka för samarbete mellan fiskevattenägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare

Gotland husbehovsfiskeförening


Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har mycket information som rör Rädda Vallevikens arbete:

Naturskyddsföreningen om hav och fiske:

Naturskyddsföreningen om Hav och Fiske

Läromedel om hav:

Naturskyddsföreningen om läromedel kring hav

Fortbildning för lärare med flera om hav

Naturskyddsföreningen om fortbildning för lärare med flera

Naturskyddsföreningens startsida

Naturskyddsföreningens startsida


Världsnaturfonden

Inom området ”Hav och fiske” arbetar WWF för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. Som ett bidrag till ett hållbarart fiske ger WWF ut Fiskguiden med syftet att ”hjälpa dig att välja rätt fisk till middag”!

Världsnaturfonden