§1
Föreningens namn:

Föreningens namn är Rädda Valleviken och det är en allmännyttig ideell förening, politiskt och religiöst obunden.

§2
Föreningens ändamål:

Föreningens mål är att stödja och driva verksamheter som förbättrar natur- och kulturmiljön i havsviken Valleviken från Suderudd på Furillen till
Smöjeudd.

Att öka kunskapen om de förhållanden som påverkar det ekologiska systemet.

Att ta fram förslag på åtgärder som kan förväntas förbättra förhållandena och hur dessa skall finansieras.

Att arbeta för att genomföra lämpliga åtgärder.

§3
Föreningens säte

Föreningen har sitt säte på Gotland.

§4
Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet och den av årsmötet valda styrelsen är verkställande organ.

§5
Medlemskap

Medlemmar är de enskilda personer och organisationer som senast den 31.08 erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift.

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som motarbetar föreningens syften eller på annat sätt agerar i strid med dess stadgar kan uteslutas genom beslut i styrelsen.

§6
Finansiering

Föreningens arbete genomförs med offentliga stöd, bidrag från sponsorer, avgifter och genom medlemmarnas ideella arbete.

§7
Styrelse

Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte. Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljs på ett år.

Styrelsen har befogenhet att utse ett arbetsutskott för det dagliga arbetet samt anställa nödvändig personal. För särskilda uppgifter kan styrelsen till sig adjungera ytterligare personer.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest
röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Det åligger styrelsen att tillse att bokföring och räkenskaper sköts enligt gällande regler och förordningar.

§8
Föreningens firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig.

§9
Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första 4 månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast 4 veckor innan mötet. Kallelse skall ske skriftligt eller genom e-post. Medlemmar äger rätt att inlämna motioner som ska behandlas på årsmötet, detta ska dock ske senast 4 veckor innan mötets genomförande. Som årsmötets beslut gäller den mening som fått flest röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

1. Mötets
öppnande

2. Val
av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val
av 2 justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera protokollet

4. Fråga
om årsmötets behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Fastställande av röstlängd

7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

8. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Diskussion av verksamhetsplan och budget

12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

13. Val av ordförande

14. Val av övriga ledamöter varav en kassör

15. Val av två suppleanter

16. Val av revisor och revisor-suppleant

17. Val av valberedning

18. Behandling av styrelsens förslag

19. Behandling av inkomna motioner

20. Övriga frågor

21. Mötets avslutande

§10
Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen kräver det, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under mötet får beslut fattas endast i de ärenden som
föranlett mötet.

§11
Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår från 1 januari till och med 31 december.

§12
Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie.

§13
Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas av ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie.

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslutpå sista årsmötet.

pdfStadgar för föreningen Rädda Valleviken26.44 KB